انواع خط کشی های راهنمایی و رانندگی

چند نوع خط کشی در قوانین راهنمایی و رانندگی داریم ؟
انواع خط کشی ها :
طولی
عرضی
خط کشی های طولی :
ممتد : در حاشیه راه برای تفکیک راه از شانه . سبقت ، گردش و دورزدن ممنوع است
مقطع : برای تفکیک راه ها . سبقت ، گردش و دورزدن مجاز است
دوبله : برای تاکید بیشتر ممنوعیت
خط کشی های عرضی :
خط مخصوص عابر پیاده
خط ممتد ایست : قبل از آن بایستید
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.